Copyright © 2019 Edmond Demirdjian Foundation All Rights Reserved

ПОГЛЕД В ДЕПОТО (или "Колекционирайте съвременно!")
12 ноември - 5 декември 2019

Откриване: 12 ноември, вторник, 18:00

СКЛАД в Тютюневия град, ул. „Екзарх Йосиф“ 16, Пловдив

Николай Неделчев е основател и управляващ директор на една от най-големите компании за интегрирани маркетингови комуникации в България - Publicis Groupe Bulgaria, част от която са иконичните агенции Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Zenith, Starcom, Digitas и други.

От 2010 г. Неделчев активно колекционира изкуство. Син на скулптора Трифон Неделчев, той израства заобиколен от картините на Йоан Левиев, Димитър Киров, Георги Божилов-Слона и други. Конкретната причина обаче да стане колекционер е приятелството му с Кольо Карамфилов, когото нарича “ядрена централа за идеи”. След десетки срещи с него, посещения в ателието му и над 15 придобити картини, страстта към колекционерството е отключена.

 

През годините колекцията претърпява развитие. От сравнително по-неосъзнато и хаотично събиране тя започва да изгражда облик. В центъра ѝ е съвременното изкуство, а главните посоки са живопис и скулптура. Специален акцент е поставен върху двайсетина имена, които Неделчев колекционира през годините и изгражда техни мини експозиции и своеобразни “портрети” в рамките на сбирката.

 

Изложбеният проект представя именно тази посока от колекцията на Николай Неделчев. В нея са включени произведения на

Богдан Александров, Нора Ампова, Станислав Беловски, Стефан Божков, Йонко Василев, Александър Вълчев, Станимир Генов,

Димитър Генчев, Алла Георгиева, Екатерина Гецова, Росица Гецова, Румен Жеков, Чавдар Гюзелев, Венцислав Занков, Стефан Иванов,

Калия Калъчева, Кольо Карамфилов, Нина Ковачева, Красимир Кръстев-Рассим, Калина Мавродиева, Веселин Начев, Руди Нинов,

J. Pank (Йордан Панков), Любен Петров, Аделина Попнеделева, Айдан Салахова, Радоил Серафимов, Симеон Симеонов, Динко Стоев,

Сашо Стоицов, Антон Терзиев, Миряна Тодорова, Вальо Ченков, Димитър Шопов, Деян Янев и Ива Яранова.

Те се показват за първи път в обща експозиция, която дава представа за посоката на една частна колекция.

Изложбата се осъществява от Фондация „Едмонд Демирджиян“.

Проектът е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Свалете изданието към изложбата от тук:

Download the special edition here

A GLIMPSE INTO THE STORAGE (or "Collect contemporary!")

 November 12th - December 5th 2019

official opening on November 12th, Tuesday, 6 pm

WAREHOUSE in “Tobacco City”, 16 Exarch Joseph Street, Plovdiv

Working hours: Tuesday - Saturday, 12.00 - 19.00

Nikolai Nedelchev is a founder and CEO of one of the largest groups for integrated marketing communications in Bulgaria - Publicis Groupe Bulgaria, that holds iconic agencies like Saatchi&Saatchi, Leo Burnett, Zenith, Starcom, Digitas among them.

Nedelchev has been actively collecting art since 2010. As a son of the sculptor Trifon Nedelchev, he grew up surrounded by paintings of Ioan Leviev, Dimitar Kirov, Georgi Bozhilov-Slona and other artists. The real reason for Nikolai becoming an art collector, yet is his friendship with Kolyo Karamfilov, whom he calls a "nuclear power plant for ideas". After many meetings with Karamfilov, visits at his studio and over 15 acquired paintings, Nikolai’s passion for collecting art has been unlocked.

 

This passion has evolved with the years. From spontaneous and chaotic gathering of paintings and sculptures, now it has begun to shape own identity. The contemporary art is in its center, mainly represented by paintings and sculptures. There are twenty names of artists that have a special emphasis in Nedelchev’s collection over the years for which he had organised mini expositions which form kind of distinctive "portraits" within his collection.

 

This exhibition represents exactly this direction in the collection of Nikolai  Nedelchev. It includes works by

Adelina Popnedeleva, Aidan Salakhova, Alexandar Valchev, Alla Georgieva, Anton Terziev, Bogdan Alexandrov, Chavdar Ghyuzelev,

Deyan Yanev, Dimitar Genchev, Dimitar Shopov, Dinko Stoev, Ekaterina Getzova, J. Pank, Iva Yaranova, Kalia Kalacheva, Kolyo Karamfilov,

Krassimir Krastev-Rassim, Lyuben Petrov, Miryana Todorova, Nina Kovacheva, Nora Ampova, Radoil Serafimov, Rossitza Getzova, Rudi Ninov, Rumen Zhekov, Sasho Stoitsov, Simeon Simeonov, Stanimir Genov, Stanislav Belovski, Stefan Bozhkov, Stefan Ivanov, Valio Tchenkov, Ventsislav Zankov, Vesselin Nachev, Yonko Vasilev.

This is the first time these art works are displayed together in an exhibition which provides an idea about the directions in a private collection.

 

 The exhibition is organised by “Edmond Demirdjian” Foundation.

 

The project is part of Plovdiv – European capital of culture 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now